Nieuwe PEFC-normen in Wallonië

Voor gecertificeerde bossen in Wallonië zullen de nieuwe normen voor duurzaam bosbeheer in september 2022 in werking treden voor een periode van 7 jaar.

Nieuwe PEFC-normen in Wallonië

5 mei 2022 Bosbeheer

Voor gecertificeerde bossen in Wallonië zullen de nieuwe normen voor duurzaam bosbeheer in september 2022 in werking treden voor een periode van 7 jaar.

Om het duurzame bosbeheer te verbeteren en met name de weerbaarheid van de bossen tegen de klimaatverandering te vergroten, worden de PEFC-normen die van toepassing zijn voor gecertificeerde Waalse bos om de vijf jaar herzien. Deze evaluatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met belanghebbenden en bosbouwdeskundigen. Na twee jaar discussies, debatten en overleg zijn de nieuwe normen in april 2022 goedgekeurd en zullen tot 2029 van toepassing zijn. Deze 3e herziening is een belangrijke stap voorwaarts in het duurzame beheer van PEFC gecertificeerde bossen in Wallonië.

Waarom de PEFC-normen herzien?

Een van de kernwaarden van de PEFC-certificering is continue verbetering. De inzet van duurzaam bosbeheer evolueert immers naar gelang van de nieuwe uitdagingen op milieu-, maatschappelijk en economisch gebied. Meer nog dan gisteren is het nu van essentieel belang dat de strategie voor een duurzaam bosbeheer en de concrete acties die daaruit voortvloeien een doeltreffender antwoord bieden op de geconstateerde behoeften en dat de nieuwe internationale eisen worden geïntegreerd.

Daarom organiseert PEFC om de 5 jaar een herziening van zijn normen, waarbij alle belanghebbenden bij het proces worden betrokken. De herziene normen zijn gedurende 7 jaar van toepassing.  5 jaar toepassing in het veld, gevolgd door een evaluatieperiode van 2 jaar waarin de normen nog steeds van kracht zijn.

Overleg en consensus als kern van het herzieningsproces 

Twee jaar lang heeft PEFC Belgium samengewerkt met 23 organisaties die de actoren van de bosbouwsector vertegenwoordigen (eigenaars, ondernemingen en federaties van de houtindustrie, gebruikers, onderzoekscentra en wetenschappers, milieuverenigingen), op zoek naar een ambitieuzer evenwicht tussen de ecologische, economische en sociaal-recreatieve dimensies van het bos, ten voordele van iedereen.

Nieuwe normen ingediend voor openbare raadpleging 

In een geest van transparantie en betrokkenheid van de belanghebbenden werden de nieuwe 2022-normen voor openbare raadpleging voorgelegd om een extra garantie te bieden dat zij in overeenstemming zijn met de verwachtingen en behoeften van het veld.

Normen 2022 samengevat in 5 kernmaatregelen

De evoluties van deze nieuwe PEFC-normen kunnen worden samengevat in vijf kernmaatregelen die tot doel hebben de weerbaarheid van gecertificeerde bossen beter te garanderen, rekening houdend met de verwachtingen van alle belanghebbenden.

  1. Verduidelijking van de rol van de organisaties die de certificering dragen (SPW-DNF voor openbare bossen, KBBM voor private bossen);
  2. Versterking van het beheersplan en gelijkstelling met de eisen van PEFC;
  3. Intreding van een kader in geval van omschakeling van bosgebieden naar niet bosgebieden en op bebossing van ecologisch belangrijke niet-bosgebieden; 
  4. Eigenaars en jagers ondersteunen bij de toepassing van instrumenten om te werken aan een beter evenwicht tussen bos en groot wild;
  5. Verduidelijking van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bosexploitanten. 

Volgende stappen vóór de uitvoering 

De normen van 2022, die in april 2022 door de algemene vergadering van PEFC Belgium zijn goedgekeurd, zullen door onafhankelijke auditeurs worden geanalyseerd om na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de internationale PEFC-normen. De organisaties die de certificering dragen zullen van hun kant deze vertalen in een lidmaatschapshandvest en een gebruikersgids voor gecertificeerde boseigenaars. 

Vanaf september 2022 hebben Waalse boseigenaars die zich vrijwillig tot de PEFC-aanpak hebben verbonden (wat vandaag neerkomt op bijna 54% van de Waalse bossen), één jaar de tijd om deze nieuwe criteria toe te passen. Zij zullen bij deze overgang worden bijgestaan door de SPW - Dienst Natuur en Bos (voor de openbare bossen) en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (voor de private bossen).PEFC & EUDR

Ontdek hoe PEFC zijn standaarden afstemt op de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingsvrije producten.

Contact

Samuel Oldenhove

General Secretary

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief