Sustainable Development Goals

Samen bouwen wij aan een duurzame toekomst. De PEFC-certificering helpt u om uw steun te betuigen en bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Sustainable Development Goals

Samen bouwen wij aan een duurzame toekomst. De PEFC-certificering helpt u om uw steun te betuigen en bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Bij PEFC zijn we ervan overtuigd dat duurzaam beheerde bossen een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een duurzame toekomst. Duurzaam bosbeheer omvat zowel milieukwesties als de sociale, economische en culturele dimensies van onze samenleving. Het zijn ook essentiële elementen van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s).

Wij zetten ons in om zowel lokaal als internationaal ons steentje bij te dragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN door middel van de PEFC-certificering, en wij nodigen u uit om samen met ons de planeet te beschermen, een einde te maken aan de armoede en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 van vrede en voorspoed kunnen genieten.

Hoe bijdragen aan de SDG’s?

Ongeacht de sector waarin u actief bent, van bouw tot mode en detailhandel, kunt u deelnemen aan deze collectieve mobilisatie door in uw hout- en papierbevoorradingen voor PEFC-producten te kiezen.

De SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties bieden het ideale mechanisme om uw engagement als verantwoordelijk bedrijf te tonen. Ze laten u als bedrijf domeinen identificeren waarin een positieve bijdrage aan de samenleving en de planeet kunt leveren, uw vorderingen kunt volgen en uw engagement kunt bekendmaken.

Duurzaam bosbeheer omvat zowel milieukwesties als de sociale, economische en culturele dimensies van onze samenleving en is dus een essentieel onderdeel van veel van de SDG’s van de Verenigde Naties.

Mens

Veel van de armste mensen ter wereld zijn afhankelijk van voedsel uit de bossen (SDG 2). Bossen bieden hen een middel van bestaan om de armoede te bestrijden (SDG 1). Bossen zorgen voor werkgelegenheid en economische groei, zelfs in afgelegen gebieden (SDG 8). Hele families, eigenaars van particuliere bossen, beheren hun bosbouwbedrijven en ontlenen er inkomsten aan om hun levensonderhoud te verbeteren en hun kinderen op te voeden (SDG 4). Het PEFC eist dat het bosbeheer in overeenstemming is met de conventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) over onder andere gelijke beloning en behandeling van vrouwen (SDG 5), ook al heeft het land het IAO-verdrag niet ondertekend. Gelijkheid op het gebied van leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische status is hier van groot belang (SDG 10). Bossen dragen als recreatiegebied bij aan de gezondheid en het welzijn van de mens, leveren naast hout ook grondstoffen voor geneesmiddelen en vangen fijnstof uit de lucht (SDG 3).

Wereldwijd zijn in totaal 1,6 miljard mensen economisch afhankelijk van bossen. 60 miljoen autochtonen zijn volledig afhankelijk van bossen omdat ze er wonen en werken. Bossen zijn een directe bron van inkomsten voor 350 miljoen mensen. Het verlies van bosgebieden is daarom een directe bedreiging voor de manier van leven en het levensonderhoud van een grote groep mensen.

Ook in België zijn duizenden mensen voor hun inkomen direct en indirect afhankelijk van het bos, via hun werk in de toeleveringsketen van bos tot consument voor talloze producten waarin hout en papier een rol spelen. Daarom zijn de duurzaamheidseisen van het PEFC-label gebaseerd op ecologische, economische en sociale belangen.

Planeet

Dat de bossen bijdragen aan de beperking van de huidige klimaatverandering is nu bekend (SDG 13). Een boom vangt gedurende zijn hele leven CO2 op en geeft zuurstof af aan de atmosfeer. Door het gebruik van gekapte bomen in producten en bouwprojecten kan het in deze bomen opgeslagen CO2 worden opgevangen. Bij duurzaam bosbeheer zorgt de PEFC-gecertificeerde beheerder, die eigenaar is van het bos, ervoor dat het bos na de houtkap weer bijgroeit, zodat deze CO2-opvangcyclus behouden blijft.

De rol van bossen in de watervoorziening (SDG 6) is cruciaal. Ongeveer 75% van het toegankelijk zoet water in de wereld komt uit bossen. Door de filterende werking van de bosbodem is het bos een belangrijke bron van drinkwater. Deze functie is ook zeer belangrijk in België, waar veel waterbronnen zijn. U komt veel borden “waterwingebied” tegen als u door het bos wandelt.

Bossen beschermen ons ook tegen de verwoestende kracht van water. Met hun wortels houden de bomen, struiken en planten van het bos de bodem vast. Dit voorkomt bodemerosie bij zware regenval en het verlies van belangrijke voedingsstoffen, vooral op hellingen. In heuvelachtige en bergachtige gebieden beschermt het bos de mens tegen lawines en modderstromen. Eigenaren van een PEFC-gecertificeerd bos waken over de sociaal belangrijke functies van het bos.

De meest voor de hand liggende grondstof van het bos is hout, dat voor een zeer groot aantal toepassingen en producten op grote schaal wordt gebruikt. Hout is een bouwmateriaal van biologische oorsprong dat een gunstig effect heeft op het binnenklimaat van gebouwen, en het is recycleerbaar. Deze recycleerbaarheid levert een goede bijdrage aan de kringloopeconomie, maar hout is ook hernieuwbaar, mits het afkomstig is uit een duurzaam beheerd PEFC-bos! Dankzij duurzaam bosbeheer kunnen we met hout duurzame steden en gebouwen bouwen met hernieuwbare grondstoffen (SDG 11), maar ook houtachtige biomassa produceren om schone energie op te wekken (SDG 7).

Het mooie van deze grondstof is dat, als we de bossen volgens de eisen van PEFC beheren, ze zullen blijven bestaan en toekomstige generaties ook gebruik zullen kunnen maken van de bossen en alle grondstoffen en diensten die zij ons leveren.

It is simple, really. Human health and the health of ecosystems are inseparable. Gro Harlem Brundtland speech, 2000, Canberra


Samenwerking

PEFC brengt een globale visie met een lokale aanpak. PEFC is een wereldwijde meerpartijenorganisatie die haar kennis, expertise en financiële middelen deelt met lokale actoren (SDG 17).

Het is deze lokale manier van werken, gekoppeld aan de internationale kracht ervan, die het mogelijk maakt om duurzame oplossingen te vinden zodat gemeenschappen en regeringen hun bossen kunnen beheren met respect voor de mensenrechten, inclusief de traditionele rechten van de lokale bevolking en zonder conflicten (SDG 16).

Alleen door internationaal en lokaal samen te werken en innovatie te stimuleren (SDG 9), bijvoorbeeld door nieuwe methoden, normen en onderzoek te ontwikkelen, kunnen we in onze samenleving vooruitgang boeken. Door samenwerking wordt het proces van verduurzaming versneld, om zo onze planeet en onze bossen voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden.

Samen zijn we sterker!

Contact

Maxime de Schietere

Account Manager

Een schenking doen

Uw steun levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van onze bossen.

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief