Openbare raadpleging over de nieuwe normen voor duurzaam bosbeheer in het Waals Gewest

PEFC Belgium herziet voor de 3e keer sinds zijn oprichting zijn normen voor duurzaam bosbeheer in het Waals Gewest. Van 17 december 2021 tot en met 15 februari 2022 zal een openbare raadpleging plaatsvinden, overeenkomstig de criteria inzake transparantie en openheid die de normen voorschrijven om door de internationale PEFC te worden erkend.

Openbare raadpleging over de nieuwe normen voor duurzaam bosbeheer in het Waals Gewest

17 december 2021 Het PEFC-systeem

PEFC Belgium herziet voor de 3e keer sinds zijn oprichting zijn normen voor duurzaam bosbeheer in het Waals Gewest. Van 17 december 2021 tot en met 15 februari 2022 zal een openbare raadpleging plaatsvinden, overeenkomstig de criteria inzake transparantie en openheid die de normen voorschrijven om door de internationale PEFC te worden erkend.

Met het oog op voortdurende verbetering moeten de normen voor duurzaam bosbeheer om de vijf jaar worden herzien. In deze normen zijn de criteria vastgelegd waaraan boseigenaren en -beheerder moeten voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Terzelfder tijd worden ook de Waalse normen voor bosbeheer certificering herzien. Deze laatsten bepalen de regels voor de uitvoering van de PEFC-certificering in Wallonië. 

Nieuwe eisen en beoordeling

De herziening is gebaseerd op nieuwe eisen voor duurzaam bosbeheer (de zogenaamde metanormen) die tijdens de laatste internationale algemene vergadering van PEFC in november 2018 zijn aangenomen. Het is ook gebaseerd op de ervaring van de voorbije jaren (auditverslagen, non-conformiteiten en feedback op het terrein), een risicoanalyse van elk nieuw Internationaal criterium (gebaseerd op het vóórkomen, de duurzaamheid, de beheersing en de controle van elk criterium) en de verwachtingen van de belanghebbenden die bij het begin van het proces werden geraadpleegd.

Een forum en bij consensus genomen besluiten

Deze vijfjaarlijkse evaluatie is uitgevoerd door een regionaal forum. Dit overlegorgaan verenigt de verschillende actoren die betrokken zijn bij duurzaam bosbeheer in het Waalse Gewest en bestaat uit vijf kamers met een evenwichtige samenstelling: boseigenaars, ondernemingen uit de houtindustrie, wetenschappers, milieu- en vakbondsverenigingen en bosgebruikers. De lijst van deelnemers is beschikbaar onderaan de pagina over de openbare raadpleging (in het Frans) die je hier kunt vinden.  In totaal hebben 23 verenigingen en instellingen 40 personen gemandateerd om aan deze werkzaamheden deel te nemen. 

Het forum geeft, overeenkomstig de kernwaarden en -beginselen van PEFC, een gelegenheid tot zinvolle betrokkenheid voor alle belanghebbenden en dit met een oog voor de evenwichtige vertegenwoordiging van alle groepen. De normen worden bij consensus goedgekeurd en worden periodiek geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze voortduren verbeterd woorden op een transparante manier.

Openbare raadpleging

Aangezien de normen door het forum zijn goedgekeurd, wordt er nu een openbare raadpleging over gehouden (zie hieronder) van 17 december 2021 tot 15 februari 2022, om transparantie en betrokkenheid van de belanghebbenden te garanderen. Het forum zal de ontvangen opmerkingen bestuderen en een objectieve beslissing nemen over eventuele verduidelijkingen van de standaarden.

Deze normen zullen vervolgens door de Algemene Vergadering van PEFC België worden goedgekeurd voordat ze naar de PEFC Council worden gestuurd voor internationale erkenning. De normen zullen gelden voor een periode van 5 jaar vanaf hun goedkeuring en zullen dan opnieuw worden herzien. 


Formulier voor openbare raadpleging

Zin om deel te nemen aan de openbare raadpleging? Lees het document met de normen voor duurzaam bosbeheer in het Waals Gewest en stuur ons vervolgens uw opmerkingen via het online formulier.

Het document en het formulier vind je op deze pagina (in het Frans).


Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief